Causal Blessing to Meet Master.

Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
Listen: 9998
Download: 2010

Other Media

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
17260
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
11930
1629
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
11722
1867
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
16050
2718
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
13310
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
9201
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
16806
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
19447
3556
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
17438
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
14923
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6467
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
6170
297