Causal Blessing to Meet Master.

Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
Listen: 10230
Download: 2010

Other Media

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
17553
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
12238
1629
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
11929
1867
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
16275
2720
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
13549
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
9423
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
17139
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
20031
3556
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
17742
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
15163
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6679
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
6356
297