Causal Blessing to Meet Master.

Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
Listen: 10350
Download: 2010

Other Media

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
17685
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
12455
1629
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
12029
1867
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
16381
2720
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
13678
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
9526
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
17279
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
20318
3556
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
17892
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
15278
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6785
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
6425
297