Causal Blessing to Meet Master.

Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
Listen: 9767
Download: 2010

Other Media

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
17049
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
11596
1629
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
11509
1867
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
15741
2718
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
13031
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
8973
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
16422
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
18944
3556
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
17020
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
14718
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6220
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
5963
297