Repentance Ceremonies

Thực hành Phật Pháp
Lecturer Thích Tâm Đắc
Listen: 521
Download: 3

Other Media

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
257
0
"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
236
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
292
0
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
224
30
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
421
2
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
503
51
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
550
45
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
504
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
540
2
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
481
1
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
581
87
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
471
3