Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
Listen: 25893
Download: 15272

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2216
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1775
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2108
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
3939
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
7628
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5283
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
10840
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5564
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
8999
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
33492
1814
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
12874
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
23069
20161