Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
Listen: 25715
Download: 15272

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2012
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1639
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1987
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
3750
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
7511
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5154
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
10682
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5456
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
8883
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
33303
1814
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
12765
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
22894
20161