Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
Listen: 26062
Download: 15272

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2412
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1906
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2253
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
4112
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
7741
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5411
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
10975
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5670
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
9120
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
33724
1814
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
12989
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
23211
20161