Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
Listen: 26321
Download: 15272

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2658
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2123
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2513
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
4427
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
7895
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5630
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
11186
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5846
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
9316
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
34160
1814
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
13195
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
23480
20161