Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 8098
Download: 457

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2946
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2375
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2801
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
4840
54
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5848
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
11439
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
6043
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
9559
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
34736
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
26661
15272
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
13458
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
23777
20161