Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 10977
Download: 475

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2413
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1907
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2255
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
4117
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
7742
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5413
374
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5671
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
9124
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
33728
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
26068
15272
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
12994
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
23214
20161