Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 11465
Download: 475

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2985
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2404
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2841
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
4906
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
8123
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5874
374
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
6068
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
9586
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
34837
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
26690
15272
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
13485
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
23815
20161