Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 10305
Download: 475

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1519
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1366
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1738
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
3260
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
7271
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
4850
374
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5184
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
8619
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
32890
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
25050
15270
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
12513
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
22420
20160