Repentance Ceremonies

Tâm Sự Đầu Năm
Lecturer Thích Tâm Đạo
Listen: 533
Download: 1

Other Media

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
260
0
"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
236
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
294
0
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
226
30
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
424
2
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
505
51
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
553
45
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
508
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
541
2
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
481
1
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
584
87
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
472
3