Repentance Ceremonies

Tâm Sự Đầu Năm
Lecturer Thích Tâm Đạo
Listen: 706
Download: 1

Other Media

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
604
0
"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
553
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
655
0
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
577
30
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
721
3
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
808
53
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
837
45
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
793
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
849
2
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
778
1
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
844
87
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
697
3