49th Course

Tâm bệnh - thân bệnh
Lecturer Hòa thượng Thích Giác Hạnh
Listen: 9367
Download: 2075

Other Media

Lời khai thị sách tấn niệm Phật - Phật thất kỳ 49
Hòa thượng Thích Thiện Trí
11215
1206
Ý nghĩa 48 lời nguyện của Phật A-di-đà - Phật thất kỳ 49
Thích Ngộ Thông
10576
1335
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 2 - Phật thất kỳ 49
Thượng tọa Thích Nhật Từ
7691
960
Tâm bệnh, thân bệnh - Phật thất kỳ 49
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
19918
2828
Buông xả niệm Phật - Phật thất kỳ 49
Thượng tọa Thích Giác Đăng
12130
1598
Bí mật bên kia cửa tử - Phật thất kỳ 49
Thượng Tọa Thích Minh Thành
18237
2789
Bí mật bên kia cửa tử
Thượng Tọa Thích Minh Thành
8510
2576
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 2
Thượng tọa Thích Nhật Từ
3790
614
Lời khai thị sách tấn niệm Phật
Hòa thượng Thích Thiện Trí
4162
598
Xả bỏ
Thích Giác Đăng
5231
969
Ý nghĩa 48 lời nguyện của Phật A Di Đà
Thích Ngộ Thông
6949
909