Causal Blessing to Meet Master.

Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
Listen: 11874
Download: 1867

Other Media

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
17477
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
12154
1629
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
16207
2720
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
13483
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
9353
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
17057
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
19864
3556
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
10163
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
17666
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
15091
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6614
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
6306
297