Causal Blessing to Meet Master.

Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
Listen: 11723
Download: 1867

Other Media

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
17260
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
11931
1629
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
16051
2718
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
13310
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
9201
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
16807
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
19449
3556
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
9999
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
17439
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
14924
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6468
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
6170
297