Causal Blessing to Meet Master.

Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
Listen: 11988
Download: 1867

Other Media

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
17640
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
12366
1629
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
16342
2720
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
13624
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
9485
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
17223
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
20211
3556
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
10304
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
17825
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
15237
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6746
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
6399
297