Causal Blessing to Meet Master.

Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
Listen: 11300
Download: 1866

Other Media

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
16826
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
11285
1628
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
15514
2718
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
12720
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
8760
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
16199
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
18435
3555
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
9529
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
16808
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
14514
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
5978
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
5708
297