Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 34600
Download: 1814

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2877
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2324
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2737
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
4702
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
8058
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5800
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
11388
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
6000
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
9514
355
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
26597
15272
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
13410
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
23694
20161