Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 33492
Download: 1814

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2216
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1775
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2108
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
3939
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
7628
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5283
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
10841
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5564
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
8999
355
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
25894
15272
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
12874
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
23069
20161