Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 34145
Download: 1814

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2645
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2115
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2502
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
4415
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
7888
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5622
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
11178
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5837
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
9305
355
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
26313
15272
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
13187
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
23465
20161