Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 33303
Download: 1814

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2012
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1640
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1987
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
3750
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
7511
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5154
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
10683
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5456
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
8883
355
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
25716
15272
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
12765
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
22894
20161