Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 32891
Download: 1814

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1519
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1366
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1738
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
3260
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
7271
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
4851
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
10306
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5184
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
8619
355
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
25050
15270
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
12513
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
22420
20160