Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 33733
Download: 1814

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2417
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1909
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2257
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
4121
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
7743
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5420
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
10980
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5672
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
9128
355
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
26071
15272
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
12995
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
23218
20161