Pagoda’s Translation

Phật nói kinh Diệt tội - Trường thọ - Tội phá thai _Thích Nhuận Nghi (dịch)
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
Listen: 19524
Download: 2422

Other Media

Oan hồn đòi mạng - Tập 1
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
21657
2295
Oan hồn đòi mạng - Tập 2
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
12177
1710
Nghịch duyên
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
16363
2168
Kiếp luân hồi _ Thích Nhuận Nghi (dịch)
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
30805
2705
Báo ứng hiện đời - Tập 1
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
27780
2803
Báo ứng hiện đời - Tập 2
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
14626
2082