Ceremony of the Founder

Ơn thầy tế độ
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 3727
Download: 148

Other Media

Lễ Giỗ Tổ 2020
Chùa Hoằng Pháp
96
1
Lễ Giỗ Tổ 2019
Chùa Hoằng Pháp
100
1
Lễ giỗ Tổ 2018
Chùa Hoằng Pháp
1165
8
Lễ giỗ Tổ 2017
6344
46
Lễ giỗ Tổ 2016
Chùa Hoằng Pháp
1534
29
Lễ giổ Tổ 2014
Chùa Hoằng Pháp
6402
279
Lễ giỗ Tổ 2013
5716
361
Hoài niệm ân sư
4941
484