Ceremony of the Founder

Ơn thầy tế độ
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 4142
Download: 148

Other Media

Lễ Giỗ Tổ 2020
Chùa Hoằng Pháp
461
1
Lễ Giỗ Tổ 2019
Chùa Hoằng Pháp
457
1
Lễ giỗ Tổ 2018
Chùa Hoằng Pháp
1575
8
Lễ giỗ Tổ 2017
6760
48
Lễ giỗ Tổ 2016
Chùa Hoằng Pháp
1940
29
Lễ giổ Tổ 2014
Chùa Hoằng Pháp
6851
279
Lễ giỗ Tổ 2013
6124
361
Hoài niệm ân sư
5494
484