Ceremony of the Founder

Ơn thầy tế độ
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 4943
Download: 148

Other Media

Lễ Giỗ Tổ 2020
Chùa Hoằng Pháp
1105
1
Lễ Giỗ Tổ 2019
Chùa Hoằng Pháp
1079
1
Lễ giỗ Tổ 2018
Chùa Hoằng Pháp
2582
8
Lễ giỗ Tổ 2017
7528
48
Lễ giỗ Tổ 2016
Chùa Hoằng Pháp
2670
29
Lễ giổ Tổ 2014
Chùa Hoằng Pháp
7495
279
Lễ giỗ Tổ 2013
6800
361
Hoài niệm ân sư
6309
484