Ceremony of the Founder

Ơn thầy tế độ
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 4542
Download: 148

Other Media

Lễ Giỗ Tổ 2020
Chùa Hoằng Pháp
743
1
Lễ Giỗ Tổ 2019
Chùa Hoằng Pháp
704
1
Lễ giỗ Tổ 2018
Chùa Hoằng Pháp
2147
8
Lễ giỗ Tổ 2017
7108
48
Lễ giỗ Tổ 2016
Chùa Hoằng Pháp
2302
29
Lễ giổ Tổ 2014
Chùa Hoằng Pháp
7140
279
Lễ giỗ Tổ 2013
6436
361
Hoài niệm ân sư
5879
484