Ceremony of the Founder

Ơn thầy tế độ
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 5073
Download: 148

Other Media

Lễ Giỗ Tổ 2020
Chùa Hoằng Pháp
1211
1
Lễ Giỗ Tổ 2019
Chùa Hoằng Pháp
1188
1
Lễ giỗ Tổ 2018
Chùa Hoằng Pháp
2730
8
Lễ giỗ Tổ 2017
7655
48
Lễ giỗ Tổ 2016
Chùa Hoằng Pháp
2792
29
Lễ giổ Tổ 2014
Chùa Hoằng Pháp
7605
279
Lễ giỗ Tổ 2013
6908
361
Hoài niệm ân sư
6431
484