Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 2815
Download: 66

Other Media

Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2279
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2664
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
4600
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
8020
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5754
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
11334
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5967
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
9473
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
34464
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
26524
15272
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
13342
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
23638
20161