Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 2124
Download: 66

Other Media

Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1699
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2040
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
3847
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
7558
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5204
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
10743
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5500
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
8933
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
33395
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
25798
15272
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
12810
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
22983
20161