Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 2327
Download: 66

Other Media

Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1850
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2188
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
4019
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
7699
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5357
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
10920
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5632
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
9069
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
33619
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
25996
15272
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
12940
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
23161
20161