Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 2515
Download: 66

Other Media

Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1989
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2353
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
4237
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
7796
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5507
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
11066
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5728
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
9188
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
33906
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
26164
15272
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
13078
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
23299
20161