Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 1851
Download: 75

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2334
66
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2190
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
4028
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
7700
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5359
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
10924
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5632
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
9070
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
33621
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
25999
15272
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
12942
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
23163
20161