Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 1992
Download: 75

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2519
66
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2357
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
4239
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
7796
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5509
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
11066
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5732
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
9190
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
33908
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
26164
15272
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
13078
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
23299
20161