Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 2317
Download: 75

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2868
66
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2729
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
4691
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
8054
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5796
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
11382
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5997
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
9509
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
34575
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
26589
15272
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
13397
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
23677
20161