66th Course

Niệm Phật phát khời bốn tâm rộng lớn
Lecturer Thích Nhật Hỷ
Listen: 4490
Download: 660

Other Media

Những bước chân an lạc - Phật thất 66
Thích Trí Thường
9844
1231
Tự Lực và Tha Lực - Phật thất 66
Thượng tọa Thích Đồng Thành
12368
1762
Vui để sống - Phật thất 66
Thích Giác Hiếu
22844
2661
Cánh cửa hạnh phúc - Phật thất 66
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
39926
4891
Niệm Phật phát khởi bốn tâm rộng lớn - Phật thất 66
Thích Nhật Hỷ
11871
1506
Vui để sống - Thích Giác Hiếu
Thích Giác Hiếu
5858
660
Tự lực và tha lực - Phật thất 66
Thượng tọa Thích Đồng Thành
4847
734
Cánh cửa hạnh phúc
Thích Giác Hạnh
5721
1166
Những bước chân an lạc
Thích Trí Thường
3680
595