Music of Reciting the Buddha

Nhạc chú đại bi - Tiếng Hoa
Listen: 223385
Download: 29208

Other Media

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 11
126973
14499
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 10
46024
4524
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 09
39635
3287
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 08
35562
4081
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 07
32764
4490
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 06
47170
8654
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 05
36780
3619
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 04
32356
5192
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 03
41545
5933
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 02
62400
11625
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 01
68327
7584
Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm
96617
17796