54th Course

Nghiệp và vấn đề vãng sanh
Lecturer Thích Chiếu Hiền
Listen: 3902
Download: 645

Other Media

Thuốc hay - Phật thất kỳ 54
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
16317
2213
Ứng dụng niệm Phật trong cuộc sống kỳ 2 - Phật thất kỳ 54
Thích Đạo Quang
6245
886
Mở lòng rộng lớn - Phật thất kỳ 54
Thích Minh Thành
10481
1178
Nghiệp và vấn đề vãng sanh - Phật thất kỳ 54
Thích Chiếu Hiền
8697
1108
Lời khai thị Tỉnh Am Đại Sư - Phật thất kỳ 54
Thích Nguyên Hiền
5754
686
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 5 - Phật thất kỳ 54
Thượng tọa Thích Nhật Từ
7226
832
Mở lòng rộng lớn
Thích Minh Thành
4001
702
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 5
Thượng tọa Thích Nhật Từ
4986
535
Lời khai thị Tĩnh Am Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
3069
484
Thuốc hay
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
7221
2485