70th Course

Nghiệp Đen Trắng Quả Trắng Đen
Lecturer Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Listen: 10386
Download: 1953

Other Media

Kinh A Di Đà giảng giải
Thích Pháp Đăng
9101
1138
Nghiệp Đen Trắng Quả Trắng Đen
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
15599
1897
Nhổ Mũi Tên Sầu Muộn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11307
1651
Giải Phóng Vô Minh
Thượng tọa Thích Trí Chơn
14826
1836
Trong Ta Có A Di Đà
Thượng tọa Thích Giác Liêm
8960
1007
Những Bước Chân Hoằng Pháp
Thích Minh Thành
10434
1190
Trong Ta Có A Di Đà
Thượng tọa Thích Giác Liêm
5501
1054
Kinh A Di Đà giảng giải
Thích Pháp Đăng
13691
1074
Nhổ Mũi Tên Sầu Muộn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
7400
1484
Giải Phóng Vô Minh
Thượng tọa Thích Trí Chơn
6639
1442
Những Bước Chân Hoằng Pháp
Thích Minh Thành
5729
766