Pagoda’s Translation

Nghịch duyên
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
Listen: 14791
Download: 2162

Other Media

Oan hồn đòi mạng - Tập 1
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
19479
2287
Oan hồn đòi mạng - Tập 2
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
10991
1704
Kiếp luân hồi _ Thích Nhuận Nghi (dịch)
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
28416
2705
Phật nói kinh Diệt tội - Trường thọ - Tội phá thai _Thích Nhuận Nghi (dịch)
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
18475
2422
Báo ứng hiện đời - Tập 1
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
26179
2785
Báo ứng hiện đời - Tập 2
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
13442
2074