Pagoda’s Translation

Nghịch duyên
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
Listen: 16141
Download: 2168

Other Media

Oan hồn đòi mạng - Tập 1
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
21298
2295
Oan hồn đòi mạng - Tập 2
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
11994
1710
Kiếp luân hồi _ Thích Nhuận Nghi (dịch)
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
29900
2705
Phật nói kinh Diệt tội - Trường thọ - Tội phá thai _Thích Nhuận Nghi (dịch)
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
19327
2422
Báo ứng hiện đời - Tập 1
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
27580
2803
Báo ứng hiện đời - Tập 2
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
14403
2082