Music of Reciting the Buddha

Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm
Listen: 96535
Download: 17794

Other Media

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 11
126927
14499
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 10
46004
4524
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 09
39616
3287
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 08
35506
4081
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 07
32746
4490
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 06
47151
8654
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 05
36754
3619
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 04
32332
4984
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 03
41522
5933
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 02
62309
11623
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 01
68268
7584
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
29604
4365