Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 5460
Download: 383

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2027
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1646
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1992
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
3759
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
7517
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5162
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
10691
475
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
8889
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
33312
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
25733
15272
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
12769
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
22910
20161