Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 9388
Download: 355

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2727
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2208
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2585
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
4508
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
7955
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5693
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
11257
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5904
383
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
34281
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
26423
15272
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
13268
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
23548
20161