Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 9533
Download: 355

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2914
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2345
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2766
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
4762
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
8077
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5825
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
11413
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
6019
383
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
34676
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
26631
15272
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
13434
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
23746
20161