Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 8925
Download: 355

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2107
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1690
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2032
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
3833
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
7551
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5197
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
10736
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5494
383
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
33386
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
25788
15272
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
12804
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
22971
20161