Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 9189
Download: 355

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2516
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1989
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2354
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
4238
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
7796
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5508
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
11066
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5731
383
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
33906
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
26164
15272
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
13078
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
23299
20161