Causal Blessing to Meet Master.

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
Listen: 17144
Download: 2614

Other Media

Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
11739
1629
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
11612
1867
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
15915
2718
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
13167
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
9081
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
16616
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
19169
3556
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
9878
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
17139
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
14814
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6343
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
6058
297