Causal Blessing to Meet Master.

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
Listen: 17048
Download: 2614

Other Media

Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
11596
1629
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
11508
1867
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
15741
2718
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
13028
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
8971
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
16421
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
18941
3556
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
9766
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
17019
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
14718
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6220
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
5961
297