Causal Blessing to Meet Master.

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
Listen: 17554
Download: 2614

Other Media

Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
12243
1629
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
11930
1867
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
16277
2720
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
13549
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
9423
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
17139
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
20033
3556
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
10231
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
17743
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
15164
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6679
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
6357
297