Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 2259
Download: 145

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2423
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1910
75
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
4125
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
7744
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5422
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
10982
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5676
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
9129
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
33741
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
26075
15272
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
12998
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
23223
20161