Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 2513
Download: 145

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2658
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2123
75
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
4427
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
7895
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5631
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
11187
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5846
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
9316
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
34160
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
26322
15272
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
13195
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
23481
20161