Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 1724
Download: 145

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1507
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1355
75
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
3243
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
7258
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
4836
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
10294
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5170
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
8605
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
32876
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
25034
15270
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
12493
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
22408
20160