Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 2116
Download: 145

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2231
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1787
75
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
3948
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
7638
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5294
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
10851
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5574
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
9006
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
33513
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
25906
15272
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
12882
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
23078
20161