Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 2844
Download: 145

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2989
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2408
75
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
4917
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
8124
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5876
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
11471
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
6070
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
9588
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
34850
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
26696
15272
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
13488
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
23817
20161