Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 4111
Download: 54

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2412
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1906
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2253
145
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
7741
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5411
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
10975
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5670
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
9120
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
33724
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
26062
15272
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
12989
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
23211
20161