Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 4595
Download: 54

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2812
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2274
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2660
145
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
8015
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5750
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
11330
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5964
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
9468
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
34445
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
26518
15272
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
13340
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
23634
20161