Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 3938
Download: 54

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2216
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1775
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2108
145
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
7628
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5283
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
10840
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5564
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
8999
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
33492
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
25893
15272
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
12874
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
23069
20161