54th Course

Lời khai thị Tĩnh Am Đại Sư
Lecturer Thích Nguyên Hiền
Listen: 3627
Download: 484

Other Media

Thuốc hay - Phật thất kỳ 54
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
17144
2213
Ứng dụng niệm Phật trong cuộc sống kỳ 2 - Phật thất kỳ 54
Thích Đạo Quang
6807
886
Mở lòng rộng lớn - Phật thất kỳ 54
Thích Minh Thành
11443
1180
Nghiệp và vấn đề vãng sanh - Phật thất kỳ 54
Thích Chiếu Hiền
9514
1108
Lời khai thị Tỉnh Am Đại Sư - Phật thất kỳ 54
Thích Nguyên Hiền
6607
686
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 5 - Phật thất kỳ 54
Thượng tọa Thích Nhật Từ
8040
832
Mở lòng rộng lớn
Thích Minh Thành
4518
702
Nghiệp và vấn đề vãng sanh
Thích Chiếu Hiền
4421
645
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 5
Thượng tọa Thích Nhật Từ
5504
535
Thuốc hay
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
7748
2485