Causal Blessing to Meet Master.

Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
Listen: 6402
Download: 297

Other Media

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
17642
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
12369
1629
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
11993
1867
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
16344
2720
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
13626
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
9486
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
17224
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
20215
3556
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
10306
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
17828
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
15238
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6749
681