Causal Blessing to Meet Master.

Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
Listen: 6307
Download: 297

Other Media

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
17479
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
12158
1629
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
11878
1867
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
16208
2720
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
13485
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
9356
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
17060
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
19872
3556
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
10166
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
17668
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
15092
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6616
681