Khóa 88

Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Lecturer Thích Nguyên Hiền
Listen: 832
Download: 41

Other Media

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
3748
70
Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
3320
50
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
7332
27
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
1878
37
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
1589
103
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
4421
123
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
3362
47
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
2418
60
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1141
26
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1066
42
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1025
33