Ullumbana

Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Cambodia 2016
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 4004
Download: 145

Other Media

Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019
Chùa Hoằng Pháp
146
1
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Năm 2020
Chùa Hoằng Pháp
441
20
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan 2018
Chùa Hoằng Pháp
1598
1
Đại Lễ Vu Lan 2018
Chùa Hoằng Pháp
4574
57
Đại Lễ Vu Lan 2017
Chùa Hoằng Pháp
3840
113
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan - 2017
Chùa Hoằng Pháp
2894
51
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Hàn Quốc - 2016
4035
127
Đại Lễ Vu Lan 2016
Chùa Hoằng Pháp
7693
229
Đại Lễ Vu Lan 2015
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
12393
500
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại London 2015
Chùa Hoằng Pháp
9677
262
Đại lễ Vu Lan 2014
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
28362
828
Lễ Vu Lan Báo Hiếu trọng ân - Chùa Hoằng Pháp Cambodia
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
21484
612