Ceremony of the Founder

Lễ giổ Tổ 2014
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 6401
Download: 279

Other Media

Lễ Giỗ Tổ 2020
Chùa Hoằng Pháp
95
1
Lễ Giỗ Tổ 2019
Chùa Hoằng Pháp
99
1
Lễ giỗ Tổ 2018
Chùa Hoằng Pháp
1163
8
Lễ giỗ Tổ 2017
6343
46
Lễ giỗ Tổ 2016
Chùa Hoằng Pháp
1533
29
Ơn thầy tế độ
Chùa Hoằng Pháp
3727
148
Lễ giỗ Tổ 2013
5716
361
Hoài niệm ân sư
4940
484