Ceremony of the Founder

Lễ giổ Tổ 2014
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 6888
Download: 279

Other Media

Lễ Giỗ Tổ 2020
Chùa Hoằng Pháp
500
1
Lễ Giỗ Tổ 2019
Chùa Hoằng Pháp
490
1
Lễ giỗ Tổ 2018
Chùa Hoằng Pháp
1628
8
Lễ giỗ Tổ 2017
6809
48
Lễ giỗ Tổ 2016
Chùa Hoằng Pháp
1982
29
Ơn thầy tế độ
Chùa Hoằng Pháp
4184
148
Lễ giỗ Tổ 2013
6166
361
Hoài niệm ân sư
5552
484