Ceremony of the Founder

Lễ giổ Tổ 2014
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 6693
Download: 279

Other Media

Lễ Giỗ Tổ 2020
Chùa Hoằng Pháp
307
1
Lễ Giỗ Tổ 2019
Chùa Hoằng Pháp
304
1
Lễ giỗ Tổ 2018
Chùa Hoằng Pháp
1400
8
Lễ giỗ Tổ 2017
6581
48
Lễ giỗ Tổ 2016
Chùa Hoằng Pháp
1766
29
Ơn thầy tế độ
Chùa Hoằng Pháp
3987
148
Lễ giỗ Tổ 2013
5950
361
Hoài niệm ân sư
5252
484