Ceremony of the Founder

Lễ giổ Tổ 2014
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 7139
Download: 279

Other Media

Lễ Giỗ Tổ 2020
Chùa Hoằng Pháp
740
1
Lễ Giỗ Tổ 2019
Chùa Hoằng Pháp
704
1
Lễ giỗ Tổ 2018
Chùa Hoằng Pháp
2141
8
Lễ giỗ Tổ 2017
7104
48
Lễ giỗ Tổ 2016
Chùa Hoằng Pháp
2302
29
Ơn thầy tế độ
Chùa Hoằng Pháp
4537
148
Lễ giỗ Tổ 2013
6435
361
Hoài niệm ân sư
5878
484