49th Course

Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 2 - Phật thất kỳ 49
Lecturer Thượng tọa Thích Nhật Từ
Listen: 7684
Download: 960

Other Media

Lời khai thị sách tấn niệm Phật - Phật thất kỳ 49
Hòa thượng Thích Thiện Trí
11207
1206
Ý nghĩa 48 lời nguyện của Phật A-di-đà - Phật thất kỳ 49
Thích Ngộ Thông
10568
1335
Tâm bệnh, thân bệnh - Phật thất kỳ 49
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
19913
2828
Buông xả niệm Phật - Phật thất kỳ 49
Thượng tọa Thích Giác Đăng
12125
1598
Bí mật bên kia cửa tử - Phật thất kỳ 49
Thượng Tọa Thích Minh Thành
18230
2789
Bí mật bên kia cửa tử
Thượng Tọa Thích Minh Thành
8505
2576
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 2
Thượng tọa Thích Nhật Từ
3783
614
Lời khai thị sách tấn niệm Phật
Hòa thượng Thích Thiện Trí
4157
598
Tâm bệnh - thân bệnh
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
9361
2075
Xả bỏ
Thích Giác Đăng
5227
969
Ý nghĩa 48 lời nguyện của Phật A Di Đà
Thích Ngộ Thông
6942
909