49th Course

Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 2
Lecturer Thượng tọa Thích Nhật Từ
Listen: 3783
Download: 614

Other Media

Lời khai thị sách tấn niệm Phật - Phật thất kỳ 49
Hòa thượng Thích Thiện Trí
11207
1206
Ý nghĩa 48 lời nguyện của Phật A-di-đà - Phật thất kỳ 49
Thích Ngộ Thông
10568
1335
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 2 - Phật thất kỳ 49
Thượng tọa Thích Nhật Từ
7685
960
Tâm bệnh, thân bệnh - Phật thất kỳ 49
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
19913
2828
Buông xả niệm Phật - Phật thất kỳ 49
Thượng tọa Thích Giác Đăng
12126
1598
Bí mật bên kia cửa tử - Phật thất kỳ 49
Thượng Tọa Thích Minh Thành
18230
2789
Bí mật bên kia cửa tử
Thượng Tọa Thích Minh Thành
8505
2576
Lời khai thị sách tấn niệm Phật
Hòa thượng Thích Thiện Trí
4158
598
Tâm bệnh - thân bệnh
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
9361
2075
Xả bỏ
Thích Giác Đăng
5227
969
Ý nghĩa 48 lời nguyện của Phật A Di Đà
Thích Ngộ Thông
6942
909