Pagoda’s Translation

Kiếp luân hồi _ Thích Nhuận Nghi (dịch)
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
Listen: 29899
Download: 2705

Other Media

Oan hồn đòi mạng - Tập 1
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
21297
2295
Oan hồn đòi mạng - Tập 2
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
11993
1710
Nghịch duyên
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
16141
2168
Phật nói kinh Diệt tội - Trường thọ - Tội phá thai _Thích Nhuận Nghi (dịch)
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
19327
2422
Báo ứng hiện đời - Tập 1
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
27580
2803
Báo ứng hiện đời - Tập 2
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
14403
2082