Repentance Ceremonies

Giới, nền tảng của giới, giải thoát của giới
Lecturer Thích Tâm Sỹ
Listen: 887
Download: 1

Other Media

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
800
0
"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
739
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
850
0
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
781
30
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
906
3
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
995
53
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
1025
45
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
986
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
1040
2
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
961
1
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
1023
87
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
871
3