Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Gieo gió gặt bão
Biên soạn Dương Thủy
Listen: 23780
Download: 3266

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2120
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1697
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2040
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
3842
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
7558
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5204
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
10742
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5500
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
8933
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
33394
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
25795
15272
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
12810
1675