The song to greet Vesak

Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Listen: 26855
Download: 2030

Other Media

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26744
3938
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
16241
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14696
2500
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10145
1769
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10410
1629
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11592
1860
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
16630
2132
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11700
1797
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13943
2262
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10705
1987
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
12144
1938
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9143
1384