The song to greet Vesak

Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Listen: 26700
Download: 2030

Other Media

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26453
3938
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
15907
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14519
2500
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9964
1769
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10218
1629
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11381
1860
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
16386
2132
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11484
1797
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13751
2262
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10529
1987
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11966
1938
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
8956
1384