The song to greet Vesak

Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Listen: 25900
Download: 2029

Other Media

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
24673
3925
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14519
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13562
2498
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9067
1767
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9428
1629
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10314
1857
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14891
2130
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10218
1797
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
12762
2261
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9741
1982
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11049
1938
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
8138
1384