The song to greet Vesak

Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Listen: 26382
Download: 2029

Other Media

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
25560
3933
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
15190
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14123
2499
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9596
1767
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9915
1629
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10855
1859
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
15744
2132
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10916
1797
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13321
2261
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10207
1987
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11584
1938
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
8603
1384