Music of Reciting the Buddha

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 10
Listen: 46563
Download: 4526

Other Media

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 11
127847
14505
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 09
40110
3289
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 08
36416
4083
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 07
33293
4495
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 06
47624
8671
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 05
37520
3620
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 04
33026
5432
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 03
42427
5937
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 02
63786
11652
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 01
69456
7592
Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm
98720
17822
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
30154
4375