Music of Reciting the Buddha

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 10
Listen: 45843
Download: 4524

Other Media

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 11
126595
14493
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 09
39454
3287
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 08
35288
4081
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 07
32582
4490
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 06
47010
8634
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 05
36501
3619
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 04
32052
3535
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 03
41253
5932
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 02
61876
11588
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 01
68024
7580
Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm
96129
17790
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
29344
4365