Music of Reciting the Buddha

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 09
Listen: 39455
Download: 3287

Other Media

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 11
126598
14493
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 10
45844
4524
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 08
35288
4081
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 07
32585
4490
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 06
47010
8634
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 05
36504
3619
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 04
32053
3535
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 03
41254
5932
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 02
61879
11588
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 01
68026
7580
Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm
96131
17790
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
29347
4365