Music of Reciting the Buddha

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 08
Listen: 35281
Download: 4081

Other Media

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 11
126591
14493
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 10
45840
4524
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 09
39447
3287
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 07
32579
4490
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 06
47005
8634
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 05
36496
3619
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 04
32044
3535
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 03
41248
5932
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 02
61862
11588
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 01
68015
7580
Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm
96121
17790
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
29342
4365