Music of Reciting the Buddha

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 06
Listen: 47150
Download: 8654

Other Media

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 11
126927
14499
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 10
46004
4524
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 09
39616
3287
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 08
35502
4081
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 07
32744
4490
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 05
36753
3619
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 04
32326
4983
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 03
41521
5933
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 02
62303
11623
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 01
68267
7584
Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm
96534
17794
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
29601
4365