Music of Reciting the Buddha

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 05
Listen: 37519
Download: 3620

Other Media

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 11
127846
14505
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 10
46563
4526
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 09
40110
3289
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 08
36416
4083
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 07
33292
4495
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 06
47624
8671
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 04
33025
5432
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 03
42426
5937
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 02
63786
11652
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 01
69456
7592
Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm
98719
17822
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
30154
4375