Music of Reciting the Buddha

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 02
Listen: 61876
Download: 11588

Other Media

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 11
126596
14493
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 10
45844
4524
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 09
39455
3287
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 08
35288
4081
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 07
32584
4490
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 06
47010
8634
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 05
36503
3619
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 04
32052
3535
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 03
41253
5932
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 01
68026
7580
Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm
96130
17790
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
29345
4365