Ullumbana

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan 2018
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 1594
Download: 1

Other Media

Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019
Chùa Hoằng Pháp
141
1
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Năm 2020
Chùa Hoằng Pháp
436
20
Đại Lễ Vu Lan 2018
Chùa Hoằng Pháp
4566
57
Đại Lễ Vu Lan 2017
Chùa Hoằng Pháp
3837
113
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan - 2017
Chùa Hoằng Pháp
2891
51
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Hàn Quốc - 2016
4033
127
Đại Lễ Vu Lan 2016
Chùa Hoằng Pháp
7687
229
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Cambodia 2016
Chùa Hoằng Pháp
4001
145
Đại Lễ Vu Lan 2015
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
12385
500
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại London 2015
Chùa Hoằng Pháp
9671
262
Đại lễ Vu Lan 2014
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
28360
828
Lễ Vu Lan Báo Hiếu trọng ân - Chùa Hoằng Pháp Cambodia
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
21478
612