Ullumbana

Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 145
Download: 1

Other Media

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Năm 2020
Chùa Hoằng Pháp
440
20
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan 2018
Chùa Hoằng Pháp
1597
1
Đại Lễ Vu Lan 2018
Chùa Hoằng Pháp
4569
57
Đại Lễ Vu Lan 2017
Chùa Hoằng Pháp
3839
113
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan - 2017
Chùa Hoằng Pháp
2894
51
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Hàn Quốc - 2016
4034
127
Đại Lễ Vu Lan 2016
Chùa Hoằng Pháp
7692
229
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Cambodia 2016
Chùa Hoằng Pháp
4004
145
Đại Lễ Vu Lan 2015
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
12391
500
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại London 2015
Chùa Hoằng Pháp
9675
262
Đại lễ Vu Lan 2014
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
28362
828
Lễ Vu Lan Báo Hiếu trọng ân - Chùa Hoằng Pháp Cambodia
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
21482
612