Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
Listen: 12936
Download: 1675

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2312
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1844
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2182
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
4015
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
7691
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5349
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
10914
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5627
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
9062
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
33610
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
25987
15272
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
23154
20161