Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
Listen: 12803
Download: 1675

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2106
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1689
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2032
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
3833
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
7551
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5197
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
10736
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5494
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
8925
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
33386
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
25788
15272
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
22971
20161