Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
Listen: 13077
Download: 1675

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2515
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1989
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2353
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
4237
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
7796
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5506
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
11066
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5728
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
9188
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
33906
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
26163
15272
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
23299
20161