Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
Listen: 12540
Download: 1675

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1569
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1401
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1772
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
3313
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
7300
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
4894
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
10350
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5219
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
8649
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
32929
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
25110
15270
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
22501
20160