Buddhist CAI LUONG (Vietnemese Traditional Opera)

Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
Listen: 13411
Download: 1675

Other Media

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2879
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2325
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2738
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
4705
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
8058
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5801
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
11390
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
6001
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
9515
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
34605
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
26598
15272
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
23697
20161