Pagoda’s Translation

Báo ứng hiện đời - Tập 2
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
Listen: 13442
Download: 2074

Other Media

Oan hồn đòi mạng - Tập 1
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
19479
2287
Oan hồn đòi mạng - Tập 2
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
10991
1704
Nghịch duyên
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
14792
2162
Kiếp luân hồi _ Thích Nhuận Nghi (dịch)
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
28416
2705
Phật nói kinh Diệt tội - Trường thọ - Tội phá thai _Thích Nhuận Nghi (dịch)
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
18475
2422
Báo ứng hiện đời - Tập 1
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
26179
2785