Pagoda’s Translation

Báo ứng hiện đời - Tập 1
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
Listen: 26175
Download: 2785

Other Media

Oan hồn đòi mạng - Tập 1
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
19478
2287
Oan hồn đòi mạng - Tập 2
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
10986
1704
Nghịch duyên
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
14786
2162
Kiếp luân hồi _ Thích Nhuận Nghi (dịch)
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
28411
2705
Phật nói kinh Diệt tội - Trường thọ - Tội phá thai _Thích Nhuận Nghi (dịch)
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
18472
2422
Báo ứng hiện đời - Tập 2
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
13438
2074