Mp3 Dharma Lectures

Bài 17 - Nỗi Buồn Không Tên
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 254
Download: 14

Other Media

Bài 22: Đại Đăng Vắng Bóng Thầy
Thượng tọa Thích Chân Tính
37
0
Bài 21: Thương Cho Chú Minh Phúc
Thượng tọa Thích Chân Tính
76
2
Bài 20: Sữa Pháp Ban Mai
Thượng tọa Thích Chân Tính
79
10
Chư Tăng Có Được Phép Làm Mai Mối Không?
Thượng tọa Thích Chân Tính
177
4
Bài 19: Thầy bói nói càn - TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
268
1
Bài 18 - Sữa Pháp Ban Mai
Thượng tọa Thích Chân Tính
118
3
Bài 16 - Cùng tuổi mà kẻ đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
182
7
Bài 15 - Nghiệp theo ta như bóng theo hình
Thượng tọa Thích Chân Tính
292
8
Chung Tay Hoằng Pháp
Thượng tọa Thích Chân Tính
146
10
Ai Cậy Cửa Nửa Đêm?
Thượng tọa Thích Chân Tính
243
15
Bài 14 - Thương về miền Trung
Thượng tọa Thích Chân Tính
212
6
Bài 13 - Đạo Sĩ Mất Thần Thông
Thượng tọa Thích Chân Tính
205
11