Mp3 Dharma Lectures

Bài 16 - Cùng tuổi mà kẻ đi
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 184
Download: 7

Other Media

Bài 22: Đại Đăng Vắng Bóng Thầy
Thượng tọa Thích Chân Tính
41
0
Bài 21: Thương Cho Chú Minh Phúc
Thượng tọa Thích Chân Tính
79
2
Bài 20: Sữa Pháp Ban Mai
Thượng tọa Thích Chân Tính
80
10
Chư Tăng Có Được Phép Làm Mai Mối Không?
Thượng tọa Thích Chân Tính
180
4
Bài 19: Thầy bói nói càn - TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
270
1
Bài 18 - Sữa Pháp Ban Mai
Thượng tọa Thích Chân Tính
119
3
Bài 17 - Nỗi Buồn Không Tên
Thượng tọa Thích Chân Tính
259
14
Bài 15 - Nghiệp theo ta như bóng theo hình
Thượng tọa Thích Chân Tính
295
8
Chung Tay Hoằng Pháp
Thượng tọa Thích Chân Tính
151
10
Ai Cậy Cửa Nửa Đêm?
Thượng tọa Thích Chân Tính
245
15
Bài 14 - Thương về miền Trung
Thượng tọa Thích Chân Tính
214
6
Bài 13 - Đạo Sĩ Mất Thần Thông
Thượng tọa Thích Chân Tính
207
11