Summer Retreat

Khóa Tu Mùa Hè 2011 (Cảm Động) đợt 1 (47 Pictures)
Khóa Tu Mùa Hè 2011 (Vui Chơi) đợt 1 (57 Pictures)
Khóa Tu Mùa Hè 2010 (Vui Chơi) (37 Pictures)
Khóa Tu Mùa Hè 2010 (Tu Học) (20 Pictures)
Khóa Tu Mùa Hè 2010 (Cảm Động) (35 Pictures)
Hè 2009 (Hình ảnh cảm động) (26 Pictures)
Hè 2009 (giờ vui chơi) (34 Pictures)
Hè 2009(Giờ tu học) (43 Pictures)
Khóa tu mùa hè 2008 (39 Pictures)
Năm 2008 (23 Pictures)
Năm 2006 (13 Pictures)