Photo Gallery

Xe hoa diễu hành chào mừng Phật đản 2011 (93 Pictures)
Chùm Ảnh Khóa Tu Mùa Hè 2016 (172 Pictures)
Chùm Ảnh Khóa Tu Mùa Hè 2015 (196 Pictures)
Chùm Ảnh Khóa Tu Mùa Hè 2014 (144 Pictures)
Chùm Ảnh Khóa Tu Mùa Hè 2013 (209 Pictures)
Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2016 (178 Pictures)
Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2015 (156 Pictures)
Đại Lễ Vu Lan 2016 (215 Pictures)
Đại Lễ Vu Lan 2015 (186 Pictures)
Lễ vía Phật A Di Đà 2014 (177 Pictures)
Đại Lễ Vu Lan 2014 (136 Pictures)
Lễ vía Phật A Di Đà 2013 (80 Pictures)